GURE ZERBITZUAK
indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei
  Indakeria matxistaren biktimei arreta emateko Erakunde Arteko Koordinaziorako Udal-Protokoloa
  Emakume Zentroko plazako laguntza

Deskribapena:

Laguntza hauen onuradun izan ahalko dira emakumeak eta beren ardurapeko seme-alaba adingabeak, baldin eta arazo familiar, sozial edo pertsonal bat badute, beren ohiko ingurunean egotea nabarmen zailtzen duena eta harrera-zentro batean aldi baterako sartzea gomendatzen duena. Helburua da emakumeak aldi baterako hartzea Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitzetan edo zentroetan, ardurapean dituzten seme-alaba adingabeekin batera, arretarako berariazko egoitzetan, zerbitzuaren esku-hartzea eskatzen duten pertsonen osotasun fisikoa edo emozionala arriskuan jartzen duten arrazoi sozioekonomikoak eta/edo bizikidetza-gatazka larriak eragiten dituzten egoera kritikoei erantzuteko.

  Esku-hartze sozioedukatibo eta psikosoziala

Deskribapena:

Zerbitzu honen hartzaileak honako hauek dira:

  1. Bazterketa-arriskuan dauden pertsonak.
  2. Babesgabetasun-arrisku arineko edo ertaineko egoeran dauden adingabeak, eta babesgabetasun larriko arrisku-egoeran dauden pertsonekin, adingabeekin edo helduekin, esku hartzea baztertuta geratzen da, balioesteko eta Bigarren Mailako Arretako Zerbitzuetara bideratzeko izan ezik.
  3. Babesgabetasun-arriskuan dauden pertsona helduak.


Zerbitzu honekin lortu nahi diren helburu orokorrak hauek dira:

  1. norberaren, familiaren edo taldeen gaitasunak (jarrerak, gaitasunak, ezagutzak, irizpideak, jarraibideak, trebetasunak) eskuratzen eta garatzen dituztenak, beren kabuz moldatzen, gizarteratzen eta familian eta komunitatean behar bezala bizitzen laguntzen dutenak.
  2. desegokiak diren ohiturak, jokabideak, pertzepzioak, sentimenduak eta jarrerak egokiagoak direnekin ordezkatzea.

Zerbitzu honen helburuak izango dira, halaber, hartzaileengan eragina duten arrisku-egoerak prebenitzea eta antzematea.

  Etxean emakumeen aurkako indarkerian familian esku hartzeko programa

Deskribapena:

Bizkaiko Foru Aldundiaren etxeko eremuan emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako Familian Esku Hartzeko Programak laguntza psikosoziala eskaintzen die tratu txarrak ematen dituen pertsonaren bizilekuan geratzea edo etxera itzultzea erabakitzen duten indarkeriaren biktima diren emakumeei, bai eta familia horietan bizi diren adingabeei ere, gerta litezkeen krisi-egoerei aurre egiteko aukera emanez eta programak xede dituen pertsonei irtenbide egokia lortzeko trebetasunak eta baliabideak emanez.

  Familian esku hartzeko programa genero-indarkeriaren biktima diren adingabeengan

Deskribapena:

Adingabeak beren familietan indarkeria mota horren eraginpean egoteak (ingurunea, hain zuzen ere babesa eta segurtasuna eskaini beharko liekeena) indarkeriaren zuzeneko biktima ere bihurtzen ditu. Horregatik, beharrezkoa da dispositibo espezifikoak sortzea familia horietatik datozen seme-alabei arreta espezializatua emateko. Programak esku-hartze malgua eta kasu bakoitzaren berezitasunetara egokitua eskainiko du, ezaugarri pertsonalak, rol edo genero desberdinak, babes-faktoreak, arrisku-faktoreak, neskatoen ahalduntzea eta haur eta nerabeentzako eredu berriak kontuan hartuta.

  Genero-Indarkeriaren Ordainketa Bakarreko Laguntza

Deskribapena:

Eusko Jaurlaritzak emandako laguntza ekonomikoa, genero-indarkeriaren biktima diren eta baliabide ekonomikorik ez duten emakumeei zuzendua, baldin eta, adinagatik, prestakuntza orokor eta espezializaturik ezagatik eta beste egoera sozial batzuengatik, enplegua lortzeko zailtasun bereziak izango dituztela uste bada.

  Indarkeria matxistaren biktimentzako aldi baterako egoitza-zerbitzua

Deskribapena:

Etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeentzako harrera-etxea aldi baterako harrerarako da, bai emakumeentzat, bai haren mende dauden pertsonentzat, baldin eta ostatu-aukera bat behar badute beren onera itzultzeko eta etxeko indarkeria-egoera bat gainditzeko, betiere babes-neurririk behar ez badute.

  Informazioa, balorazioa, diagnostikoa eta orientazioa

Deskribapena:

Zerbitzuaren helburu nagusia da pertsona eta familia erabiltzaileei Gizarte Zerbitzuen Euskal Zerbitzurako (GZES) sarbide informatua ematea, herritarren behar sozialak detektatu ahal izateko, arreta eta/edo babesa behar izan dezaketenak, eta beharrezko jarduerak hasteko.
Horretarako, pertsonak eta familiak informatuko dira gai hauei buruz:

  • GZESaren zerbitzuak eta prestazioak; erantzuten dieten premiak eta egoerak; zer pertsonari zuzenduta dauden; sartzeko baldintzak eta prozedurak; hala badagokio, aplikatutako prezio publikoa; eskaintzen duten arretaren intentsitatea; prestazio eta zerbitzu desberdinak konbinatzeko aukera; prestazio eta/edo zerbitzu bakoitzaren administrazio arduraduna.
  • Pertsonaren eta bere testuinguruaren premien eta gaitasunen hasierako balorazioa egitea, eta balorazio horretan oinarrituta, jarraipena eskatzen duen esku-hartzea beharrezkoa izan daitekeela ondorioztatzen denean, hasierako gizarte-diagnostikoa egitea, horretarako, ahal den neurrian, pertsona eta familia interesdunen eta haien laguntza-sarearen parte-hartzea kontuan hartuta.
  • Pertsona edo pertsonak prestazio ekonomikora eta/edo zerbitzura, edo Zorroko prestazio eta zerbitzuen konbinaziora bideratzea, bere beharrei erantzuteko eta/edo, hala badagokio, beste arreta-sistema edo -politika batzuetako baliabideetara bideratzeko.

GZESaren zerbitzu eta prestazio ekonomiko guztietarako sarbidea artikulatzeko izapideak, kudeaketa eta koordinazioa egitea.