GURE ZERBITZUAK
adinekoei
  Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua

Deskribapena:

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua gizarte-zerbitzua da: integrala, balio anitzekoa eta komunitarioa, eguneroko bizitzako jardueretan beren kabuz moldatzeko zailtasunak dituzten familiei eta/edo pertsonei zuzendua, haien bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin, prebentziorako, asistentziarako eta/edo errehabilitaziorako banakako programa baten bidez. Programa hori etxeko arretan eta zaintza pertsonalean oinarritzen da batez ere, eta etxean bizitzen laguntzen die.

  Gizatek

Deskribapena:

Gizatek Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzu publiko bat da, edozein adinetako pertsonei orientazioa, gizarteratzea eta autonomia sustatzea helburu duena, baldin eta pertsona horien ezintasunak edo mendekotasunak beren jardueraren mugak edo herritarren parte-hartzearen murrizketak badakartza, eta horiek konpentsatu edo arindu badaitezke hainbat produktu eta metodo teknologiko aplikatuz.

Gizatek honako jarduera-arlo hauek ditu:

  1.  Informazio-, erakustaldi- eta aholkularitza-arloa. Alde batetik, objektuen, mekanismoen eta abarren erakusketarako espazio publiko bat dago, bisita daitezkeenak eta, batzuetan, haiekin probatu eta elkarreragin daitezkeenak. Era berean, eskatzen duten pertsonei zerbitzua eskuratzeko aukerei buruzko aholkuak ematen zaizkie.
  2.  Eskatzailearen autonomia pertsonala hobetzeko balio dezakeen edozein alderdi teknikori buruzko orientazio-arloa, egokitasunari buruzko txosten teknikoa eginez.
  3.  Laguntza-produktuak erosteko diru-laguntzak kudeatzeko arloa.

  Mendekotasun-arriskuan dauden pertsonei arreta psikosozial eta hezitzailea emateko zerbitzua

Deskribapena:

Mendekotasuna izateko arriskuan dauden Basauriko adinekoei zuzendutako zerbitzua da, eta laguntza sozioedukatiboa eta/edo psikosoziala – Banakakoa, familiakoa eta/edo taldekoa – Emateko harreman-prestazioak eskainiko zaizkie, bai familiaren etxean (etxeko hezkuntza, familiaren oinarrizko esku-hartzea), bai komunitate-ingurunean (kaleko hezkuntza, bitartekotza soziokulturala).
Zerbitzu honekin lortu nahi diren helburu orokorrak honako hauek dira: a) erabiltzaileek gaitasun pertsonalak (jarrerak, gaitasunak, ezagutzak, irizpideak, jarraibideak, trebetasunak), familiakoak edo taldekoak eskuratu eta garatzea, haien garapen autonomoa, gizarteratzea eta familia- eta komunitate-inguruneko bizikidetza egokia bultzatzeko; b) desegokiak diren ohiturak, jokabideak, pertzepzioak, sentimenduak eta jarrerak egokiagoak diren beste batzuekin ordezkatzea.
Zerbitzu honen helburuak izango dira, halaber, hartzaileengan eragina duten arrisku-egoerak prebenitzea eta antzematea.

  Mendekotasunaren balorazioa

Deskribapena:

Bizkaiko Foru Aldundiak bere eginkizunen artean ditu hala eskatzen duten pertsonen egoera soziala, sanitarioa eta ingurunekoa baloratzera bideratutakoak, mendekotasun-maila zehaztuz eta haien bizi-kalitatea hobetzeko zerbitzu eta prestazio egokienetara bideratuz.
 

Nork eska dezake mendekotasunaren balorazioa?

  1. Mendekotasun-egoeran dauden pertsonak
  2. Bizkaiko Lurralde Historikoko edozein udalerritan erroldatuta dauden eta legezko eta benetako bizilekua duten pertsonak.
  3. Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta daudela eta eskabidea egin aurreko 12 hilabeteetan Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan benetan bizi direla egiaztatzen duten pertsonak.
  4. Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatutako adingabe oro, mendekotasun-egoeran edo -arriskuan dagoena, jatorri nazionala edo aurretiko administrazio-egoera alde batera utzita.

  Telelaguntza

Deskribapena:

Telelaguntza-zerbitzuak aukera ematen die erabiltzaileei etxean arreta iraunkorreko zerbitzua izateko, eguneko 24 orduetan eta urteko egun guztietan, eta larrialdi edo gizarte-premia egoerei erantzun egokia emateko berariaz prestatutako pertsonek artatzen dute, beren kabuz edo beste baliabide komunitario batzuk mugituz. Hori guztia etxean terminal bat eta erabiltzaileak eraman behar duen sakagailu edo domina baten bidez egiten da. Zerbitzuaren prezioa hilean 4 eurokoa da, bizikidetza-unitatearen diru-sarreren araberako salbuespenak izan ezik.

  Zahartze aktiborako udal-programa

Deskribapena:

Gizarte Politikako Arloak Zahartze Aktiborako Udal Programa lantzen du, OMEk ezartzen dituen jarraibideen arabera. Programa horrek honela definitzen du: osasunaren, parte-hartzearen eta segurtasunaren aukerak optimizatzeko prozesua, pertsonak zahartu ahala bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin. Zahartze aktiboaren barruan sartzen dira, osasun fisikoaren eta mentalaren alderdiak ez ezik, gizartean parte hartzea eta gizarteratzea ere.

Helburu hori lortzeko, tailerrak eta ikastaroak antolatzen dira hainbat diziplinatan: gorputz-adierazpena, erlaxazioa, mantentze-gimnasia, yoga, marrazketa eta pintura, zur-taila, memoriaren entrenamendua eta abar. Bertan, jubilatu edo pentsiodun guztiek parte har dezakete, baita Basaurin erroldatuta dauden ezkontideek ere.

Diziplina bakoitza emateko, prestakuntza handiko talde bat dago, goi-mailako titulazioa duten eta gerontologian, aisialdi hezigarrian eta animazioan prestakuntza osagarria duten profesionalez osatua. Diziplina anitzeko taldea, adinekoen behar eta eskaerekin sentsibilizatua

Erabiltzaile batzuen mugikortasun-arazoak arintzeko, tailerrak adinekoa bizi den tokitik hurbilen dagoen etxean egin daitezen saiatzen dira, eta, horrela, udalerriko erretiratuen etxe bakoitzaren inguruan biltzen dira: El Kalero, Arizgoiti, Pozokoetxe, Basozelai eta San Miguel.

Izapideak egiteko eta inprimakiak/formularioak/dokumentazioa lortzeko kanalak

Aurrez aurrekoa

Tramitazioa\Informazioa

Matrikula proposatzen diren egunetan egin ahal izango dute (irailaren amaieran izaten da, urriaren hasieran), Basauriko edozein Zahar Etxetan: El Kalero, Arizgoiti, Pozokoetxe, Basozelai eta San Miguel. Horretarako, dagokion inprimakia bete beharko dute, datu pertsonalekin eta bankuko datuekin.

Telefonoak: 944666422 - 944666400

  Zainduz programa, mendekotasuna duten pertsonei eta haien zaintzaileei zuzendutako baliabidea

Deskribapena:

Basauriko udalerriko mendeko pertsonen zaintzaileei laguntzeko zerbitzua da. Helburua zaintzaile horiek (profesionalak ez direnak) zaintzako eta autozaintzako ezagutzak, jarrerak eta trebetasunak eskuratzea eta hobetzea da, mendekotasuna duen pertsona bere gizarte- eta familia-ingurunean gera dadin.
Hartzaileak Basauriko udalerriko zaintzaile ez-profesionalak dira, mendekotasuna duten pertsonak zaintzen dituztenak.
Programak azpiprograma hauek ditu:

1- ZAINTZAILEENTZAKO INFORMAZIOA ETA ORIENTAZIOA:
Helburu orokorra mendekotasuna duten pertsonen senideei mendekotasunetik eratorritako alderdi nagusiei buruzko prestakuntza eta informazioa eskaintzea da, zaintzari aurre egiteko beharrezko ezagutzak eta baliabideak izan ditzaten.

2-ZAINTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA:
Helburua da zaintzaileari oinarrizko prestakuntza ematea mendekotasuna eragiten duten faktoreei buruz (patologia nagusiak, bilakaera...), eta zaintza-trebetasun eta -tekniketan trebatzea, bai eta nork bere burua zaintzeko estrategietan ere.

3-ZAINTZAILEENTZAKO LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA:
Zaintzaileari banakako eta taldeko laguntza psikologikoa ematea da, haren ongizate fisikoa eta psikikoa bultzatuz, gainkarga emozionala eta isolamendu soziala saihestuz, eta norberaren zaintza eta mendeko senidearen zaintza bateragarri egiteko tresnak eskainiz.

Tramitazioa\Informazioa

Bidearte kalea 10 BIS 48970 Basauri
Arreta: Astelehen eta asteazkenetan 9.30-13.30 eta 16.00-18.00
Emaila: ABADIOLA@basauri.eus
Telefonoa: 94 4021798