GURE ZERBITZUAK
guztioi
  Aldi baterako ostatua, sortutako larrialdi-egoeretarako

Deskribapena:

Gizarte-larrialdiko egoeretarako harrera-etxebizitza larrialdiko edo gizarte-larrialdiko egoera baten ondorioz bizitokirik ez izatearen egoera kritiko bati aurre egiteko iraupen laburreko egonaldia behar duten pertsonei eta bizikidetza-unitateei aldi baterako larrialdiko harrera egiteko da.
 

Artikulu horretan xedatutakoaren arabera, GZESaren zerbitzuen eta prestazioen zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuaren 28. artikuluaren arabera, gizarte-larrialdiko egoeratzat hartuko da aurreikusi gabeko gertakari batek eragindakoa, arrazoi naturalak edo eragindakoak direla medio, zeinak eragiten eta konprometitzen baititu gaitasun pertsonalak, bizirauteko baliabideak eta bitartekoak, harreman edo sare sozialak eta segurtasuna, eta erasandako pertsona edo pertsonak babesgabetasun larriko egoeran geratuko dira, eta premia sozialei aurre egiteko, premia sozialei aurre egiteko eta berehalako gizarte-premiei aurre egiteko lehen arreta behar du.
 

  Aldizkakoak ez diren udal laguntzak (AEUL)

Deskribapena:

Udal-laguntza horiek prestazio ekonomikoak dira, Basauriko bizilagunentzat, baldin eta diru-sarrera nahikorik ez badute gizarte-bazterkeriako egoerak prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko beharrezkoak diren ezohiko gastu espezifikoei aurre egiteko. Laguntza horiek helburu jakin baterako dira, eta eman diren kontzepturako baino ez dira erabiliko. Emakidaren urte naturalean sortutako premiak estaltzeko erabiliko dira. Indarrean dagoen legerian aurreikusitako gizarte-prestazio eta -baliabide guztien subsidiarioak dira, eta, hala badagokio, osagarriak. Udal-laguntza horiek nahitaezko balorazio profesionala behar dute, gizarte-langileak egina, premien hasierako balioespenean oinarrituta eta gizarte-bazterkeriako egoeren balorazioari buruz indarrean dagoen legeria erreferentziatzat hartuta.

  Gizarte Ekintzako diru-laguntza izendunen eskaerak

Deskribapena:

Aurrekontu-zuzkidura eta onuraduna Basauriko Udalaren aurrekontuetan izendun gisa zehaztuta dituzten diru-laguntzak dira.

  Gizarte Ekintzako norgehiagokako diru-laguntzen eskaerak

Deskribapena:

Diru-laguntzak udalen programa osagarriak garatzeko ematen dira, eta, horrela, Gizarte Politiken Arloan aurreikusitako helburuak lortzen laguntzen dute, besteak beste:

  • Udalerriko erretiratuen elkarteek adinekoen eremuan gizarte- eta kultura-jarduerak sustatzeko egiten dituzten jarduerak babestea.
  • Pertsona ezinduen, gaixo kronikoen eta izaera sozialeko beste batzuen elkarteen jarduerak garatzen eta egiten laguntzea.

  Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL)

Deskribapena:

Gizarte-larrialdietarako laguntzak aldizkakoak ez diren prestazio ekonomikoak dira, eta gizarte-bazterkeriako egoerak prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko beharrezkoak diren gastu espezifikoei (ohikoak edo apartekoak) aurre egiteko baliabide nahikorik ez duten bizikidetza-unitate bateko pertsonei zuzenduta daude. Gizarte-bazterkeriako egoerak prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko beharrezkoak diren gastu espezifikotzat hartuko dira honako gastu hauek, ohikoak edo apartekoak:

a) Ohiko etxebizitza edo bizitokia izateko eta mantentzeko beharrezkoak diren gastuak, honako hauek barne:

1) Alokairu-gastuak.

2) Etxebizitza edo bizitoki bat erostearen ondorioz gizarte-larrialdiko egoeraren aurretik hartutako kredituen interesek eta amortizazioak eragindako gastuak.

3) Energiaren, uraren, estolderiaren eta zaborren gastuak, baita hiri- eta landa-izaerako ondasun higiezinen gaineko zergari dagozkionak ere.

4) Ohiko etxebizitza edo bizitokiaren bizigarritasunerako eta oinarrizko ekipamendurako beharrezkoak diren gastuak. Honako hauek hartuko dira halakotzat:

– Altzarien gastuak.

– «Linea zuria» deituriko etxetresna elektrikoen gastuak.

– Etxebizitza egokitzeko edo konpontzeko gastuak.

– Etxebizitzako oinarrizko instalazioen gastuak.

b) Bizikidetza-unitateko kide baten edo gehiagoren oinarrizko premiei buruzko gastuak, hala nola jantziak, hezkuntza eta prestakuntza eta osasun-arreta, sistema publikoek estaltzen ez dituztenak.

c) Aurretiazko zorpetze-gastuak, a) eta b) idatz-zatietan adierazitako gastu-kontzepturen batengatik edo bizitzako beste oinarrizko premia batzuei erantzuteko beharrezkoak diren gastuak egiteagatik sortutakoak.

  Gizarte Ongizateko Funtsa (GOF)

Deskribapena:

Bizkaiko Foru Aldundiak aldizka ematen duen prestazio ekonomiko bat da, gizarte-zerbitzuen osagarria, adinagatik edo ezgaitasunagatik lana lortu ezin duten eta oinarrizko premiei erantzuteko bestelako diru-sarrerarik ez duten pertsonentzat. Prestazio hori pertsonala eta besterenezina da, eta elikadura-izaerarekin ematen da, eta ezin dira bahitu edo atxiki, ezta obligazioen berme gisa eskaini ere.

  Gizarteratzeko Laguntza Berezia

Deskribapena:

Aldizkako laguntza ekonomikoa da, eta Bizkaiko Foru Aldundiak biltzen du, bai oinarrizko premiei lotutako gastuei aurre egiteko, bai gizarteratzeko eta/edo laneratzeko prozesu baten ondoriozko gastuei aurre egiteko. Aurrekoaren ondorioetarako, honako hau ulertuko da:

  • Oinarrizko premiei lotutako gastuak dira bizirauteko oinarrizko gastuak.
  • Gizarteratze- eta/edo laneratze-prozesu baten ondoriozko gastuak dira prozesu hori benetan gauzatzeko ezinbestekoak direnak, eta kontzeptu horretan sartu ahal izango dira, besteak beste, lantokira joateko garraio-gastuak eta prestakuntza-gastuak, gastu horiek Arreta/Esku-hartze Plan Indibidualean zehaztuta dauden baldintzetan.

 

  Hipoteka-bitartekaritza

Deskribapena:

Zerbitzua, erakundearen arteko lankidetza-hitzarmen baten bidez gauzatzen dena. Bizkaiko Jaurerriko Abokatuen Elkargoak eta Basauriko Udalak helburu hauek dituzte:
• Basauriko udalerrian bizi diren pertsonei informazioa, aholkularitza eta bitartekaritza pertsonala ematea ordaintzeko zailtasunen aurrean dauden prozedura zehatzei buruz.
• Hipoteka-kuotak ordaintzen jarraitzea ahalbidetuko duten neurri zuzentzaileak planteatzea.
• Neurri alternatiboak negoziatzea.
• Bitartekaritza-bideak aurkitzea balizko hipoteka-exekuzioen kasuetan, hau da, hipoteka-maileguen ordainketari aurre egiteko zailtasunak dituzten pertsonei eta familiei informazioa eta aholkularitza ematea zordunaren eta finantza-erakundearen arteko komunikazio- eta bitartekotza-bide bat aurkitzeko, eta, hori dela eta, ohiko etxebizitza galtzeko arriskuan egon daitezke, bide judizialean dauden eta herritarren hipoteka-betearazpena saihestu eta/edo amaitu dezakeen irtenbide bat aurkitzeko, bide judizialean dauden abokatuen kasuan.

  Informazioa, balorazioa, diagnostikoa eta orientazioa

Deskribapena:

Zerbitzuaren helburu nagusia da pertsona eta familia erabiltzaileei Gizarte Zerbitzuen Euskal Zerbitzurako (GZES) sarbide informatua ematea, herritarren behar sozialak detektatu ahal izateko, arreta eta/edo babesa behar izan dezaketenak, eta beharrezko jarduerak hasteko.
Horretarako, pertsonak eta familiak informatuko dira gai hauei buruz:

  • GZESaren zerbitzuak eta prestazioak; erantzuten dieten premiak eta egoerak; zer pertsonari zuzenduta dauden; sartzeko baldintzak eta prozedurak; hala badagokio, aplikatutako prezio publikoa; eskaintzen duten arretaren intentsitatea; prestazio eta zerbitzu desberdinak konbinatzeko aukera; prestazio eta/edo zerbitzu bakoitzaren administrazio arduraduna.
  • Pertsonaren eta bere testuinguruaren premien eta gaitasunen hasierako balorazioa egitea, eta balorazio horretan oinarrituta, jarraipena eskatzen duen esku-hartzea beharrezkoa izan daitekeela ondorioztatzen denean, hasierako gizarte-diagnostikoa egitea, horretarako, ahal den neurrian, pertsona eta familia interesdunen eta haien laguntza-sarearen parte-hartzea kontuan hartuta.
  • Pertsona edo pertsonak prestazio ekonomikora eta/edo zerbitzura, edo Zorroko prestazio eta zerbitzuen konbinaziora bideratzea, bere beharrei erantzuteko eta/edo, hala badagokio, beste arreta-sistema edo -politika batzuetako baliabideetara bideratzeko.

GZESaren zerbitzu eta prestazio ekonomiko guztietarako sarbidea artikulatzeko izapideak, kudeaketa eta koordinazioa egitea.

  Kotizatu gabeko pentsioa (KGP)

Deskribapena:

Baliaezintasuneko edo erretiroko kotizazio gabeko pentsioak desgaitasun- edo adin-maila jakin bat izateagatik eta errenta edo diru-sarrera nahikorik ez izateagatik aitortzen dira, premia-egoeran dauden pertsonei asegurua egiteko helburuarekin, prestazio ekonomiko batez, doako laguntza mediko-farmazeutikoaz eta gizarte-zerbitzu osagarriez gain, kotizatu ez bada ere edo kotizazio-pentsioa jasotzeko eskubidea izateko nahikoa egin ez bada ere.
 
 
Prestazio ekonomikoak dira, premia babesgarriko egoeran egonik, legez ezarritako baldintzetan irauteko baliabide nahikorik ez duten pertsonei aitortzen zaizkienak, nahiz eta inoiz kotizatu ez edo kontribuzio-mailako prestazioak lortzeko adina denbora izan. Modalitate honen barruan, pentsio hauek daude:
  1. Kotizazio gabeko baliaezintasun-pentsioa.
  2. Kotizaziorik gabeko erretiro-pentsioa.
  3. Kotizazio gabeko pentsiodunen alokairuagatiko osagarria.